صفحه شخصی سید محمدکاظم طباطبایی

دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث

درآمدی بر فهم احادیث مشکلمجموع: ۰

بازدید: ۱۰۹۱۶

کتاب

درآمدی بر فهم احادیث مشکل

ارسال شده در: 18 اردیبهشت 1396 - 18:06 توسط سید محمدکاظم طباطبایی

نویسنده
سید محمدکاظم طباطبایی
ناشر
دار الحدیث
سال نشر
1396

چکیده کتاب گفتار و رفتار معصومان(ع)، در پی برنمودن معرفتی دینی، پاسخ به پرسشی خاص یا عام و یا زدودن شبهه ای از مردمان معاصر خود و برای آنان قابل فهم بوده است. تفاوت فهم مخاطبان، اقتضای آن داشته که فراز و فرود معانی ارائه شده نیز متفاوت باشد؛ هم چنان که تطور واژگان و فرهنگ در دوره های متفاوت نیز سبب دیریابی دستیابی به مراد امام(ع) در دوره های پسینی گشته است. روایاتی که دشواری در فهم داشته و یا از پیچیدگی یا علو مضمون برخوردار باشند، حدیث مشکل نامیده می شوند و دانشی که قواعد و مهارت های دستیابی به مفهوم صحیح و مراد اصلی روایات را تبیین می کند به «دانش مشکل الحدیث» نامبردار است. روشن است که مجموعهٔ احادیث مراتب متفاوتی از پیچیدگی را در درون خود دارند، همچنان که فرد پژوهنده در این روایات نیز متفاوت بوده و از مراتب درک، فهم، تخصص و مهارت متفاوتی برخوردار است. از این رو احادیث مشکل، تنوع و گونه گونی فراوانی خواهد داشت. این مجموعه در پی آن است که گونه های متفاوت حدیث مشکل را برکاود و راه های دستیابی به مراد و مقصود معصومین(ع) را با ذکر نمونه هایی به مخاطبان بنمایاند.

نظرات

یادداشت ها

مقالات